In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Beleggingsoplossingen

Aberdeen Asset Management PLC is een internationale groep die vermogens beheert voor individuele en institutionele beleggers over de hele wereld.

Ons doel: onze fondsen een consistent rendement laten produceren in alle beleggingscategorieën waarvoor we een duurzaam concurrentievoordeel kunnen bieden.

Beleggingscategorieën per type klant

We zijn genoteerd aan de beurs van Londen en onze klanten profiteren van beleggingsoplossingen die de drie belangrijkste beleggingscategorieën omvatten: aandelen, obligaties en vastgoed. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in alternatieve strategieën.

  • Sinds twee decennia ontwikkelen we ons organisch en door middel van acquisities: allereerst in het Verenigd Koninkrijk, vervolgens door fondsen te beheren en/of te verkopen op de markten waarin we beleggen
  • We implementeren een horizontale organisatiestructuur die een plaatselijke besluitvorming mogelijk maakt, binnen duidelijke controlekaders en met een centrale rapportage. Het centraal uitvoeringscomité bestaat uit verantwoordelijken van alle belangrijke bedrijfsonderdelen, die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteren
  • De werkwijze ‘van het huis’ is fundamenteel en gestandaardiseerd. Het beleggingsproces op de aandelenmarkten berust op actief beheer. Op de aandelen- en valutamarkt passen we dezelfde werkwijze toe. Dit houdt in dat we alpha genereren door de marktinefficiënties vast te stellen. Op de vastgoedmarkt leggen we de nadruk op rendementen die gecorrigeerd zijn voor het risico. Dit doen we met behulp van geavanceerde portefeuillemodellen en – zoals altijd – door een actief beheer

De vermogensbeheerders van de groep Aberdeen passen hun expertise toe binnen gespecialiseerde of collectieve beleggingsstructuren, die in verschillende rechtsgebieden zijn opgericht.

Speciale mandaten:We streven naar een flexibele aanpak die aansluit op de eisen van de klant, terwijl we tegelijk trouw blijven aan de stijl en het beleggingsproces die ons onderscheiden. Daarom werken we nauw samen met tussenpersonen, zoals adviseurs of mensen die verantwoordelijk zijn voor pensioenregelingen. Deze samenwerking heeft bijvoorbeeld betrekking op de toewijzing van rente en deviezen voor een ALM-strategie. Als de klant erom vraagt, verstrekken we rendementsberekeningen en rapportages op maat.

Open fondsen: We beheren onze gemeenschappelijke beleggingsfondsen op dezelfde manier als onze speciale mandaten. Daarom zijn ze geliefd bij een groot aantal institutionele beleggers, die ze gebruiken voor kleine beleggingsmandaten op een groot aantal gebieden.

Waarom Aberdeen?

Wij zijn een vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op beheer voor derden, waardoor we ons volledig kunnen richten op de behoeften van onze klanten. 

Wij bieden onze klanten beleggingsexpertise aan op het gebied van drie belangrijke activaklassen: aandelen, vastrentende waarden en vastgoed. Daarnaast bieden wij oplossingen op maat aan. 

De beleggingsteams van Aberdeen zijn gebaseerd in de markten of regio’s waarin zij beleggen. Onze klanten begrijpen ons proces en onze portefeuilles omdat die transparant zijn.

Waarom Aberdeen?

Wij zijn een vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op beheer voor derden, waardoor we ons volledig kunnen richten op de behoeften van onze klanten. 

Wij bieden onze klanten beleggingsexpertise aan op het gebied van drie belangrijke activaklassen: aandelen, vastrentende waarden en vastgoed. Daarnaast bieden wij oplossingen op maat aan. 

De beleggingsteams van Aberdeen zijn gebaseerd in de markten of regio’s waarin zij beleggen. Onze klanten begrijpen ons proces en onze portefeuilles omdat die transparant zijn.

Welcome
to Aberdeen

Please select your region:

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie op de pagina's van deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om te handelen in enige van de op deze pagina's vermelde beleggingen of fondsen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek doet, hiertoe niet gemachtigd is, of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet wettig kan worden gedaan.

De fondsen die op deze website worden vermeld zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, noch de Amerikaanse Investment Company Act van 1940 en bijgevolg mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, haar staten, grondgebieden, bezittingen of andere gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon.

Privacy- en cookiebeleid

We vestigen de aandacht van de gebruikers op het Privacy- en cookiebeleid Privacy- en cookiebeleid van Aberdeen, dat informatie bevat over het gebruik van prestatie-, identificatie- en advertentiecookies (zowel van onszelf als van derden) om de functionaliteit van de website te verbeteren, de Groep in staat te stellen het gebruik te monitoren en ondersteuning te bieden bij toekomstige communicatie. Door het gebruik van deze website voort te zetten, worden gebruikers geacht dit beleid en het gebruik van cookies voor deze beperkte doeleinden te hebben aanvaard.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen richtlijn voor de toekomst. Marktschommelingen en wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de kapitaalwaarde van aandelen, en de inkomsten daaruit, zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terug. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen. Aandelen in de fondsen die hier worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor verkoop in enig rechtsgebied waar een dergelijke verkoop verboden zou zijn. Dienovereenkomstig mag de informatie op deze website niet worden verspreid in enig rechtsgebied waar een dergelijk fonds niet is goedgekeurd voor verkoop. Inschrijvingen voor beleggingen in fondsen die op de website worden vermeld, mogen alleen plaatsvinden op basis van het relevante prospectus, het KIID en het laatste (half) jaarverslag. Voor Aberdeen Global en Aberdeen Global II Funds kunnen deze documenten en het beheersreglement of de statuten gratis worden verkregen bij BNP Paribas Securities Services, Louizalaan 489, 1050 Brussel.

Aberdeen Asset Managers Limited (AAML) waarborgt de nauwkeurigheid, geschiktheid en volledigheid van de informatie en documenten op deze website om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken.

Enig onderzoek of enige analyse die gebruikt is bij de opstelling van de informatie is door AAML verschaft voor eigen gebruik en kan gebruikt zijn voor eigen doeleinden. Een deel van de informatie op deze website kan voorspellingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële prestaties van landen, markten of ondernemingen. Deze verklaringen zijn slechts algemene voorspellingen, opinies of schattingen en daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen in aanzienlijke mate verschillen. De informatie op deze site vormt geenszins beleggingsadvies, fiscaal advies, juridisch advies of enige andere vorm van advies. AAML, zijn werknemers of vertegenwoordigers hebben geen rekening gehouden met, noch hebben zij enig onderzoek verricht naar de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de specifieke behoeften van de lezer, enige specifieke persoon of groep van personen. AAML behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de opinies die op deze website worden uitgedrukt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het belegde bedrag niet volledig terugkrijgen.

Uitgegeven en goedgekeurd door Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schotland, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

AAML heeft de toestemming om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van de vrijheid van dienstverlening en is opgenomen in de officiële lijst van de Europese Economische Ruimte van bedrijven die de toelating hebben om in België hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Ik heb de bovenvermelde voorwaarden gelezen en bevestig dat ik wens door te gaan.