Map of Belgium
#België
  (CET)
» Land wijzigen
» Changer de langue
» FR
 

Belangrijkste fondskenmerken

Type subfonds

Subfonds van SICAV

Ingezeten

Luxembourg

 

Vergoedingen en provisies

Instapkosten

Class A - 2 AccAvg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%
Class D - 2 AccAvg: 4.25% to 5.00%; Max: 6.38%

Doorlopende kosten

Class A - 2 Acc1.75%
Class D - 2 Acc1.75%

Minimale investering

Class A - 2 Acc
   US$1,500 of gelijkwaardige valuta
Class D - 2 Acc
   US$1,500 of gelijkwaardige valuta

Kosten voor beurstransacties

De kosten voor beurstransacties die worden ingehouden bij de inname van aandelen (voor aandelenklasse Acc.) bedragen 1,32% (maximaal €4000).

Omwisselingskosten

Bij omwisseling van aandelen kan een toeslag van 1% van de intrinsieke waarde van de aandelen in rekening worden gebracht, uit te betalen aan de wereldwijde distributeur.

Uitstapkosten

Er wordt geen ‘swing price’ in rekening gebracht.

 

Literatuur

 

Aberdeen Global - Chinese Equity Fund

Beleggingsdoelstelling

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in China hebben.

 

Financial Services en Belgique

BNP Paribas Securities Services
489 Avenue Louise
1050
Brussels
Belgium

 
 

Belangrijke Informatie

Aberdeen Global is een ICBE naar Luxemburgs recht in de vorm van een naamloze vennootschap, georganiseerd als een société d’investissement à capital variable (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal - SICAV).

In het geval van een belegging in een fonds dat uitgedrukt is in vreemde valuta, kan de waarde van de belegging zowel stijgen of dalen en worden beïnvloed door wijzigingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet geheel terugkrijgen. Het rendement in euro is in het verleden verminderd ten gevolge van marktschommelingen.

Het prospectus bevat de noodzakelijke informatie over de kosten en nadere gegevens over de beleggingen. Voor alle vanaf 1 januari 2017 uitgevoerde transacties bedraagt de beursbelasting bij de verkoop van kapitalisatieaandelen 1,32%, met een maximum van EUR 4000 per transactie. Een belegger die in het subfonds belegt is een bronbelasting van 30% op de dividenduitkeringen verschuldigd. Sinds 01-01-17 dient een particuliere belegger die instapt in een kapitalisatiesubfonds dat voor meer dan 30 % is belegd in obligaties of in een obligatiesubfonds een bronbelasting te voldoen van 30% over de rente en over de meerwaarde minus de minderwaarde.

De Netto Inventaris Waarde (NIW) wordt gepubliceerd in de Echo en de Tijd.

GELIEVE DE KIID EN DE PROSPECTUS TE LEZEN ALVORENS EEN BESLISSING TOT INVESTERING TE NEMEN

Belgische beleggers kunnen gratis op aanvraag de volgende documenten verkrijgen: Prospectus, Essentiële Beleggers Informatie document (EBI), het jaarverslag en het halfjaarlijksverslag, in het Engels, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch , 489, Avenue Louise, 1050 Brussel.

Het compartiment heeft geen eindvervaldag.

Risico-factoren die u moet overwegen alvorens te investeren:

  • Het marktrisico is het risico dat de hele markt of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed.1 Het marktrisico is het risico op verlies als gevolg van veranderingen in de marktwaarde van de portfolio van een compartiment die zijn toe te schrijven aan veranderingen in marktvariabelen. Met andere woorden, het betreft het risico dat inherent is aan een bepaalde activa dat zich kan manifesteren in verschillende vormen, bijvoorbeeld: effectentransacties, fraude of faillissement.
  • Het kapitaalrisico dekt de risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van potentiële risico’s van erosie (kapitaalvermindering), als gevolg van inkopen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement. Het heeft betrekking op het risico van verlies van een deel van het ingelegde kapitaal van de belegger indien de ontwikkeling van de marktwaarde niet gunstig is.1
  • De risico's die drukken op het rendement. Dit risico is een combinatie van enerzijds het marktrisico en anderzijds de graad van actief beleid van de beheerder. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden.1
  • De waarde van aandelen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder dan het geïnvesteerde bedrag terugkrijgt.
  • Wereldwijd beleggen kan extra inkomsten opleveren en de risico's spreiden. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen echter een positieve of negatieve invloed op de waarde van uw belegging hebben.
  • Opkomende markten of minder ontwikkelde landen kunnen met meer politieke, economische of structurele uitdagingen worden geconfronteerd dan ontwikkelde landen. Dit betekent dat uw geld aan een groter risico bloot staat.
  • Dit compartiment is blootgesteld aan één enkel land dat kan worden onderworpen aan concrete politieke en economische risico's. Dit kan ervoor zorgen dat het compartiment zich volatieler gedraagt dan breder gediversifieerde fondsen.

Deze risico’s dienen te worden gelezen in samenhang met alle waarschuwingen en kanttekeningen die zijn gegeven in het prospectus van het subfonds.

1Voor meer informatie, gelieve de volgende pagina (en de website) te bezoeken: http://www.beama.be/nl/financiele-vaardigheden/de-icb/risicoprofiel?set_language=nl